top of page

ДОГОВІР

публічної оферти про надання послуг
 

Фізична особа-підприємець Ораєвський Єгор Андрійович, надалі – «Виконавець», з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір про надання послуг на умовах, що вказані нижче: 

 

1.ТЕРМІНИ У ДОГОВОРІ

 

1.1. Публічна оферта – відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України пропозиція Виконавця, викладена на веб-сайті Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір про надання послуг на визначених умовах.

1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.3. Замовник – фізична особа, яка акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.4. Фізична особа – правосуб’єктна особа, яка має законне право користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на неї у результаті укладання цього Договору та є представником учня/учениці.

1.5. Учень/учениця - особа, що проходитиме навчання в порядку і на умовах цього Договору після акцепту Публічної оферти Замовником.

1.6. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України. Акцепт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості повної або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця. 

1.7. Послуги – організація та проведення навчальних курсів для Замовника, детальний перелік, зміст та умови яких розміщено на сайті Виконавця.

1.8. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.clubkey.com.ua/.

1.9. Викладач – фахівець, залучений Виконавцем на договірних засадах, відповідно до законодавства України з метою надання послуг Замовнику на умовах цього Договору. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей Договір є публічним у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України. 

2.2. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків. 

2.3. Розміщення тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання. 

2.4. Чинна версія Договору розміщується на сайті Виконавця і є доступною для ознайомлення за адресою: https://www.clubkey.com.ua/offer

2.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в  силу з моменту опублікування нової редакції Оферти на сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. 

2.6. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації на сайті Виконавця. 

2.7. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

2.8. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. 

2.9. Замовник здійснює акцепт Договору шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості повної або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця.

2.10. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.11. У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Оферти, або незгоди з новими цінами на послуги, переліком, змістом та умовами їх надання Замовник має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 15 днів до дати розірвання. Внесена Замовником оплата за послуги не підлягає поверненню Виконавцем.

2.12. У разі відсутності письмового повідомлення Замовника про розірвання Договору в зв'язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Виконавець бере на себе зобов'язання по організації і проведенню навчальних курсів для Замовника, визначених на сайті Виконавця, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату послуг, які надаються Виконавцем.

3.2. Послуги надаються з моменту Акцепту Замовником умов даного Договору. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

 

4.1. Виконавець зобов'язується: 

4.1.1. На підставі цього Договору та після здійснення попередньої повної або часткової оплати вартості послуг Замовником надати йому послуги на умовах, визначених цим Договором та Правилами, опублікованими на сайті Виконавця: https://www.clubkey.com.ua/rules.

4.1.2. Забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами. 

4.1.3. Своєчасно повідомляти Замовника про зміни в порядку, часі, термінах надання послуг.

4.1.4. Видати Сертифікат, що підтверджує факт проходження учнем/ученицею навчальних курсів.

4.2. Замовник зобов'язується: 

4.2.1. Самостійно обирати послуги, що надаються Виконавцем.

4.2.2. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим Договором.

4.2.3. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг, визначених цим Договором та Правилами, опублікованими на сайті Виконавця: https://www.clubkey.com.ua/rules.

4.2.4. Не публікувати, не передавати третім особам та не використовувати з комерційною метою матеріали, які надаються Виконавцем. 

4.3. Виконавець має право: 

4.3.1. Не надавати Замовнику послуги в разі, якщо Замовник не пред'явив Виконавцю підтвердження їх оплати. 

4.3.2. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг, про внесені зміни Виконавець повідомляє Замовника за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг та/або на сайті Виконавця, або шляхом направлення SMS повідомлення, або іншими способами зв’язку. 

4.3.3. У разі хвороби викладача, який проводить заняття, або в інших виняткових випадках, в тому числі викликаних певними обставинами, проводити заміну викладача, зазначеного в розкладі, або заміну заняття аналогічним, або перенесення заняття на інший день. 

4.3.4. В односторонньому порядку розірвати договір у випадку порушення Замовником та/або учнем/ученицею умов цього Договору та Правил, опублікованих на сайті Виконавця: https://www.clubkey.com.ua/rules.

4.4. Замовник має право: 

4.4.1. Користуватися послугами Виконавця в об’ємі, сплаченому у відповідності до цього Договору. 

4.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про умови надання послуг Виконавцем. 

4.4.3. На уважне ставлення до учня/учениці, повагу до його честі і гідності з боку викладачів та Виконавця.

4.4.4. На безпечні умови навчання для учня/учениці.

 

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

5.1. Під час проведення занять забороняється:

5.1.1. Відвідування занять за наявності захворювань, які можуть завдати шкоду іншим учням (застудні, вірусні, інфекційні захворювання, підвищена температура, тощо).

5.1.2. Користування мобільними пристроями під час заняття. Якщо є нагальна потреба відповісти на дзвінок, учень/учениця може вийти з аудиторії, повідомивши Виконавця, або викладача.

5.1.3. Використання зображень та ілюстрацій (а також символіки, фотографій, тексту, тощо), які суперечать загальноприйнятим нормам етики і моралі.

5.1.4. Вживання під час заняття їжі, напоїв (в т.ч. жувальних гумок, льодяників, тощо), знаходитись з напоями чи з їжею біля комп'ютерів (як під час перерви, так і під час заняття).

5.1.5. Вживання у навчальних аудиторіях принесеної з собою їжі.

5.1.6. Вживання їжі під час онлайн заняття (за виключенням перерви).

5.1.7. Приносити із собою на заняття:

5.1.7.1. Гострі предмети, ножиці, льодоступи, загострене туристичне спорядження, ножі, спиці для в'язання (окрім дерев’яних).

5.1.7.2. Ємності під тиском (балончики з фарбою, лаки, інше).

5.1.7.3. Інструменти: викрутки, молотки, напилки, плоскогубці, цвяхи тощо.

5.1.7.4. Спортивне спорядження: ролики, скейтборди, самокати, тощо.

5.1.7.5. Будь які види зброї (пневматичну, спортивну, травматичну, вогнепальну, холодну, електрошокери, спецзасоби, тощо).

5.1.8. Використання нецензурної лексики, в тому числі такої, яка має ознаки цькування, дискримінації, хамства, та зневажливого ставлення до інших.

5.1.9. Смітити у приміщенні, де надаються послуги.

5.1.10. Виносити будь-яке обладнання з приміщень, де надаються послуги.

5.1.11. Встановлювати на комп’ютери будь яке програмне забезпечення, вносити без дозволу Виконавця, або викладача налаштування у роботу операційної системи чи програм.

5.1.12. Грати в комп'ютерні ігри під час занять.

5.1.13. Використовувати мережу інтернет без дозволу Виконавця, або викладача.

5.1.14. Без дозволу Виконавця, або викладача користуватися предметами, розташованими у приміщенні, де надаються послуги.

5.1.15. Псування техніки і обладнання, яке надається Виконавцем, або викладачем під час надання послуг.

5.2. Під час проведення занять учень/учениця зобов'язані:

5.2.1. Дотримуватися чистоти і порядку в місцях проведення занять, шанобливо спілкуватися з іншими учнями, Замовниками, Виконавцем, викладачами та адміністрацією приміщення, де надаються послуги.

5.2.2. З'являтися на заняття завчасно з таким розрахунком, щоб встигнути підготуватися до заняття, не затримуючи його початок. 

5.2.3. Безумовно і досконало дотримуватися правил поведінки, розкладу занять, плану заняття (в т.ч. встановленого режиму занять і відпочинку) і всіх вказівок і вимог Виконавця або викладача. 

5.2.4. Виконувати завдання, дії за комп’ютером та інші вправи тільки під керівництвом і наглядом Виконавця або викладача. 

5.2.5. У разі поганого самопочуття повідомити про це Виконавця або викладача. 

5.2.6. Після закінчення заняття повернути обладнання, що було у користуванні в належному справному стані. 

5.2.7. До початку занять, мати базові навички роботи з персональним комп’ютером, та мати відповідне технічне оснащення. Із примірним переліком даних вимог можна ознайомитись на сайті Виконавця:  https://www.clubkey.com.ua/requirement.

5.3. Виконавець або викладач має право відсторонити учня/ученицю від заняття у випадку порушення учнем/ученицею вимог цього розділу Договору та Правил, опублікованих на сайті Виконавця: https://www.clubkey.com.ua/rules. 

5.4. У випадках неможливості проведення занять у приміщенні, де надаються послуги (військовий стан, карантин, проведення в будівлі виборів, ЗНО та інших заходів, під час яких запроваджуються посилені режимні обмеження, тощо), заняття можуть проводитись у форматі онлайн за звичним, або відкоригованим розкладом.

 

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ 

 

6.1 Оплата послуг за цим Договором здійснюється в порядку попередньої повної або часткової оплати відповідно до інформації розміщеної на сайті Виконавця в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.2. Оплата підтверджує акцепт цього Договору Замовником та бронювання місця у навчальній групі для учня/учениці.

6.3. Оплата здійснюється за перший місяць проходження навчального курсу. За інші місяці, оплата здійснюється не пізніше 5-го числа кожного місяця за поточний місяць.

6.4. Кожного місяця, передбачено чотири заняття на місяць. У випадках, коли на місяць заплановано проведення менше чотирьох занять, і немає можливості компенсувати його (їх) у наступні місяці чи за рахунок попередніх місяців курсу, оплата може коригуватися у бік зменшення. Коригування оплати здійснюється лише для Замовників, які вносять повну оплату та не використовують жодної системи знижок.

6.5. З червня по серпень, у разі проведення занять в інтенсивному режимі (щодня в робочі дні), оплата здійснюється Замовником за весь період навчання. У цей період передбачається проведення шіснадцяти занять. 

6.6. У випадках, якщо кількість занять впродовж курсу, у період з червня по серпень, при проведенні його в інтенсивному режимі (щодня в робочі дні), становитиме менше шіснадцяти, оплата може коригуватися у бік зменшення. Коригування оплати здійснюється лише для Замовників, які вносять повну оплату та не використовують жодної системи знижок.

6.7. Попередня повна або часткова оплата, внесена Замовником за послуги, що надаватимуться не підлягає поверненню Виконавцем, оскільки усі витрати пов'язані з забезпеченням якості та комфорту навчання плануються заздалегідь.

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ 

 

7.1. У результаті успішного проходження навчального курсу учень/учениця отримує відповідний сертифікат.

7.2. Навчальний курс вважається пройденим, якщо учнем/ученицею відвідано не менше 75% занять. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

8.1. Виконавець не несе відповідальності:

8.1.1. За шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Замовника та/або учня/учениці у випадках неналежного виконання ним умов цього Договору, правил поведінки, вимог законодавства, вказівок і вимог викладача та/або Виконавця.

Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я та стан здоров’я учня/учениці, законним представником якого він є, і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної їх здоров'ю.

8.1.2. За збереження особистих речей учня/учениці під час надання послуг.

8.1.3. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.

8.2. Сторони погоджуються, що ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів державної влади (у т.ч. числі місцевих та інші форс-мажорні обставини подібного роду).

8.4. За порушення умов цього Договору, техніки безпеки та Правил, опублікованих на сайті Виконавця за посиланням https://www.clubkey.com.ua/rules, Виконавець залишає за собою право не допустити учня до відвідування занять та розірвати даний Договір в односторонньому порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги не компенсуються. 

8.5. Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
8.6. В разі виникнення розбіжностей, протиріч чи спорів між Сторонами в процесі виконання цього Договору, Сторони зобов’язані вжити всіх можливих заходів до їх врегулювання шляхом переговорів. В разі неможливості врегулювати відповідний спір шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду за правилами підсудності, встановленими чинним в Україні законодавством.

 

9. ІНШІ УМОВИ

 

9.1. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. 

9.2. Замовник надає Виконавцеві згоду на збирання, зберігання та обробку своїх персональних даних, таких як прізвище, ім’я та по-батькові, адреса місця фактичного проживання, номер мобільного телефону, адреса скриньки електронної пошти, та персональних даних учня/учениці, таких як прізвище, ім’я та дата народження, з метою здійснення Виконавцем своїх зобов’язань, встановлених податковим, статистичним та іншим законодавством України, відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця.

9.3. Виконавець повідомляє Замовника, що є володільцем персональних даних, зібраних у Замовника та учня/учениці, а також що ці персональні дані можуть бути передані іншим особам лише у випадках, передбачених законодавством.

9.4. Замовник, учень/учениця надає Виконавцеві згоду на фотозйомку та відеозйомку Замовника, учня/учениці під час проведення занять в рекламних та навчальних цілях. Замовник, учень/учениця також надає Виконавцеві згоду на подальше розміщення таких фото- та відеоматеріалів в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях.

При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник, учень/учениця заперечує проти використання  своїх зображень, він повинен письмово сповістити про це Виконавця.

9.5. Замовник надає Виконавцеві згоду на відеозйомку учня/учениці в місцях проведення занять камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження з метою захисту життя та здоров’я учня/учениці, викладачів Виконавця, інших осіб, а також майна Виконавця від протиправних посягань, без подальшого публічного використання цих відеоматеріалів.

9.6. Всі матеріали, що надаються під час навчального курсу є об’єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, в т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів вимагають обов’язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.

9.7. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

9.8. Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

9.9. Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

9.10. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

10. ВИКОНАВЕЦЬ

 

Фізична особа-підприємець 

Ораєвський Єгор Андрійович 

 

Код ЄДРПОУ: 3171513750

 

03191, м. Київ, 

вул. Героїв Маріуполя, буд. 2-Б, кв. 7

тел. +380982231122

 

Банк: АТ “ПРИВАТБАНК”  

МФО 305299

IBAN:UA243052990000026005035017378

bottom of page